İnsan Kaynakları

Ray Sigorta'nın misyon, vizyon, hedef ve temel değerleri çerçevesinde objektif ve yetkinliğe dayalı işe alım ve yerleştirme süreci yürütmektedir. Bu doğrultuda doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek bizim için esastır. Ayrıca işe aldığımız çalışanlarımızın kurumsal yapımıza uyum süreçlerini hızlandırmak ve mesleki anlamda gerekli alt yapılarını oluşturmak amacıyla uyum ve gelişim eğitimleri düzenlemektedir.
 

İnsan Kaynakları Politikaları: 

  • Şirketimizin bugününü ve geleceğini vizyonumuz ve temel değerlerimiz çerçevesinde güçlü ve hassas olarak planlayabilecek müşteri odaklı liderler yetiştirmek,
  • Irk, etnik köken, milliyet, dil, din ve cinsiyet ayırımını ortadan kaldıran fırsat eşitliği ilkesine uygun davranmak,
  • Çalışanlarımıza güvenli, şeffaf, katılımcı, esnek ve sürekli gelişmelerine olanak sağlayan bir ortam yaratmak,
  • Çalışanlarımızın haklarının, sosyal güvencelerinin, iş-özel yaşam dengesinin korunmasını gözetmek,
  • Çalışanlarımıza objektif bir performans değerlendirme sistemi içinde doğru bir kariyer planlaması yaparak verimlilikleri artırmak,
  • Çalışanlarımızın Şirket içi ve dışı eğitimlerle vizyon ve temel değerlerimize uygun olarak kendilerini en üst düzeyde geliştirmelerini sağlamak,

Genel Prensipler:

Çalışanlarımıza verdiğimiz değerle, çalışanlarımızın şirketimiz için yarattığı değer, birbirini sürekli destekleyen ve besleyen bir çevrim içerisindedir. Amacımız bu çevrim içerisinde insan kaynağının yarattığı değer, ortam, koşullar, sistem ve sistemin potansiyeli ile doğrudan bağlantılı olan insan kaynağı potansiyelinin, etkin bir şekilde planlanıp, yönetilmesini ve sürekli geliştirilip, iyileştirilmesini, mevcut enerjinin açığa çıkarılmasını ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamaktır. 
 

Kariyer Gelişimi:

Ray Sigorta çalışanları için; kariyerlerini kendilerinin yöneterek, performanslarının gelişiminde daha fazla söz sahibi olabildikleri, dinamik ve sürekli bir performans gelişim diyalogu içinde, Ray Sigorta’nın büyüme hedeflerini,  organizasyon, takım ve bireysel hedefler olarak belirleyerek, kurum içindeki bütün paydaşlara yaydıkları, ve yıl içinde yapılan gözden geçirmelerle sistematik ve daha katılımcı hale gelen bir performans geliştirme diyalogu yaratılmıştır.
 
Çalışanların Şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve aynı hedefe odaklanmalarını sağlayan ‘Performans Diyaloğu’ sürecimiz; hedef belirleme, izleme, değerlendirme, geri bildirim aşamalarını kapsamaktadır. Bu tür bir performans yönetimi ile çalışanların sürekli geri bildirimlerle beslenerek yönlendirilmeleri, objektif değerlendirilmeleri ve sistemin terfi, ücret, gelişim ve kariyer planlaması gibi sonuçlarının etkin ve doğru planlanması hedeflenmiştir.
 
Ray’da yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görevin gerektirdiği yetkinlik, bilgi, beceri ve deneyim gibi özelliklere sahip olma gereğinin yanında  performans düzeyi de etkin bir kriterdir.
 

Sosyal İmkanlar:

Gelişim

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin günden güne değişen, gelişen ihtiyaçları bizlere uzmanlıklarımızı, yetkinliklerimizi hangi yönde geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza sürekli gelişim sağlayan eğitimler sunmaktayız. 
 

Uluslararası Fırsatlar (VIG imkanları)

Çalışanlarımızın kariyer planları doğrultusunda, bilgi beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla ‘VIG Academy ‘ bünyesinde sunulan gelişim faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır. 
 
Ayrıca çalışanlarımızın kendi faaliyet alanlarında ya da farklı alanlarda bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gene VIG bünyesindeki Şirketler arasında  ‘Job Rotation ‘ programları uygulanmaktadır.